Real Estate guidebook 2019/2020
Księgowe studia przypadku w sektorze nieruchomości
Accounting Case Studies in the Real Estate Sector
Real Estate guidebook 2019/2020
Księgowe studia przypadku w sektorze nieruchomości

Zapraszamy do pobrania 5. edycji przewodnika dla branży budowlanej oraz nieruchomościowej poszerzonej o kolejne studia przypadków, które są odzwierciedleniem zmian obowiązujących branżę od 2019 roku.

Przewodnik został zaplanowany w sposób bezpośrednio nawiązujący do specyfiki działalności operacyjnej i inwestycyjnej.

Jest więc wsparciem dla działów finansowo-księgowych mierzących się w codziennej praktyce z zagadnieniami księgowo-sprawozdawczymi.

Prezentowane rozwiązania księgowe zostały oparte na regulacjach MSSF, które wpłyną na sprawozdawczość jednostek w okresie od 1 stycznia 2019 r.

Real Estate guidebook 2019/2020
Accounting Case Studies in the Real Estate Sector

We invite you to download and become familiar with the 5th edition of the guide for the construction and real estate market, expanded to include new case studies that reflect changes in the industry from 2019.

The guidebook has been designed to mirror the order in which real estate companies operate and carry out investment activities.

It will assist financial and accounting departments when facing complex accounting and reporting issues.

The presented accounting solutions are based on the IFRS regulations, which will apply to all financial reports for the period beginning on January 1, 2019.

Pobierz / Download guidebook

Na podany adres e-mail prześlemy publikację.
You will receive the publication by e-mail.

Administratorem Twoich danych osobowych jest TPA Poland. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w klauzuli).

TPA Poland is the administrator of your personal data. Your personal data shall be processed with the purpose of providing services. We guarantee the protection of all your rights stemming from the general data protection regulation, i.e.: the right to access, rectify and erase your data, limit the processing, the right to transfer and not to be subject to automatic decision making including profiling and also the right to object to the processing of your personal data (see clause for more on the processing of your personal data).

Jak wskazują prognozy na rok 2020:
  • Brak pracowników na rynku pracy, a także wzrost kosztów wynagrodzeń będą istotnymi wyzwaniami dla firm budowlanych.
  • Na rentowność branży wpłynie osłabienie popytu na usługi budowlane oraz rozliczenie problematycznych kontraktów realizowanych w okresie ponadprzeciętnego wzrostu cen materiałów budowlanych.
  • Rynki nieruchomości biurowych oraz powierzchni magazynowych powinny utrzymać trend wzrostowy, co będzie szczególnie zauważalne na rynkach lokalnych.
  • Deweloperzy mieszkaniowi będą musieli zmierzyć się z rosnącymi kosztami energii oraz wynagrodzeń, przy jednoczesnym niedoborze gruntów inwestycyjnych, co z dużym prawdopodobieństwem istotnie wpłynie na koszty budowy.
  • Na cały rynek budowlano-nieruchomościowy istotny wpływ może mieć także podwyższenie stóp procentowych, które będzie wynikało z dużej dynamiki wzrostu inflacji obserwowanego w drugiej połowie 2019 roku.

To tylko niektóre z wyzwań, które czekają branżę real estate. Zachęcamy do zapoznania się z naszym przewodnikiem, w którym znajdą Państwo wiele odpowiedzi oraz wskazówek jak poradzić sobie z powyższymi wyzwaniami.

According to forecasts for 2020:
  • The lack of employees in the labor market and a significant increase in salary costs will be the key challenges for construction companies.
  • The profitability of the industry will also be significantly affected by the reduced demand for construction services and settlement of challenging contracts performed in the period of the above-average increase in prices of construction materials.
  • The office and warehouse market should continue an upward trend, which will be particularly noticeable in local markets.
  • Residential developers will face the challenge of rising energy and salary costs and shortage of investment land, which is likely to have a significant impact on construction costs.
  • The entire construction and real estate market is likely to be influenced by the increase of interest rates, resulting from the high growth dynamics of the inflation rate recorded in H2 2019.

These are just some of the challenges that await the real estate industry. We encourage you to download our guide, in which you will find many answers and recommendations on how to deal with the above challenges.

Nasi eksperci / Our Experts

Krzysztof Dziekoński Partner TPA Poland
Krzysztof Horodko Managing Partner TPA Poland
Maciej Krokosiński Associate Partner TPA Poland
Kamil Madanowski Manager TPA Poland

Napisz do nas / Contact us

Administratorem Twoich danych osobowych jest TPA Poland. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w klauzuli).

TPA Poland is the administrator of your personal data. Your personal data shall be processed with the purpose of providing services. We guarantee the protection of all your rights stemming from the general data protection regulation, i.e.: the right to access, rectify and erase your data, limit the processing, the right to transfer and not to be subject to automatic decision making including profiling and also the right to object to the processing of your personal data (see clause for more on the processing of your personal data).

O nas / About us

TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa oferująca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w 12 państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

W Polsce TPA należy do największych firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom krajowym efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu doradztwa podatkowego, outsourcingu księgowości i płac, doradztwa dla sektora nieruchomości i doradztwa personalnego, a także audytu i doradztwa biznesowego pod marką Baker Tilly TPA. Naturalnym uzupełnieniem naszych interdyscyplinarnych usług jest obsługa prawna, którą oferujemy pod marką Baker Tilly Woroszylska Legal.

TPA Poland, Baker Tilly TPA oraz Baker Tilly Woroszylska Legal są jedynymi reprezentantami Baker Tilly International w Polsce – jednej z największych globalnych sieci niezależnych firm doradczych.

Jako członek Baker Tilly International łączymy zalety zintegrowanej, interdyscyplinarnej obsługi „one-stop-shop” z lokalną ekspertyzą i zasięgiem międzynarodowej grupy doradczej.

www.tpa-group.pl
www.bakertilly.pl

TPA is a leading international consulting group, offering comprehensive business advisory services in 12 countries of Central and Southeastern Europe.

In Poland, TPA is one of the largest consulting companies. We provide international corporations and large domestic companies with effective business solutions in terms of tax advisory, accounting and payroll outsourcing, real estate investment consultancy and personnel consulting, as well as audit and business advisory services under the Baker Tilly TPA brand. Legal services, provided under the Baker Tilly Woroszylska Legal brand, have been a natural addition to our interdisciplinary services.

TPA Poland, Baker Tilly TPA, and Baker Tilly Woroszylska Legal are the exclusive representatives of Baker Tilly International in Poland – one of the largest global networks of independent consulting companies.

As a member of Baker Tilly International, we combine the advantages of integrated, interdisciplinary ‘one-stop-shop’ services with local expertise and global reach of the advisory group.

www.tpa-group.pl
www.bakertilly.pl